070 200 7916

 

070 200 7916

 

Laan van Oversteen 10
2899 CX Rijswijk

 

Laan van Oversteen 10
2899 CX Rijswijk

 

Algemene
voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP OPDRACHTEN
VERLEEND AAN Floris Finance HIERNA TE NOEMEN
OPDRACHTNEMER

 

1. DEFINITIES
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Algemene voorwaarden: de in dit document opgenomen voorwaarden die van toepassing zijn op de overeenkomst tussen opdrachtgever en Floris.Finance.
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Floris.Finance opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
Floris.Finance: Floris.Finance B.V. een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. In het kader van de uitvoering van haar overeenkomst met opdrachtgever is Floris.Finance ‘opdrachtnemer’ in de zin van deze algemene voorwaarden. Floris.Finance is statutair gevestigd in Den Haag.
Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door Floris.Finance uit anderen hoofde worden verricht dan wel behoren te worden verricht, daaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt: het informeren en/of adviseren ten aanzien van vraagstukken van boekhoudkundige aard, fiscaalrechtelijke, algemeen juridische aard, en/, het verzorgen van fiscale aangiften, het behandelen van het verzoek-, bezwaar- en beroepschriften in fiscale aangelegenheden, het optreden als gemachtigde in fiscale procedures, al het voorgaande in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattend de werkzaamheden als vermeld in de opdrachtbevestiging.
Bescheiden: alle door opdrachtgever aan Floris.Finance ter beschikking gestelde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door Floris.Finance vervaardigde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers.
2. TOEPASSELIJKHEID
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door Floris.Finance binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden als onder 1 (‘Werkzaamheden’) genoemd worden aangegaan, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden die door Floris.Finance uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.
2.2. Wijzigen in deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien ze door Floris.Finance uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
3. AANVANG EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST
3.1. De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt eerst aan op het moment dat de door opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door Floris.Finance retour is ontvangen en ondertekend of bij bevestiging van per email verstuurde voorstel van Floris.Finance.
3.2. Het staat partijen vrij de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
3.3. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.
4. GEGEVENS OPDRACHTGEVER
4.1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden die Floris.Finance naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van de Floris.Finance te stellen.
4.2. Floris.Finance heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.
4.3. Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de door hem ter beschikking gestelde bescheiden aan hem geretourneerd.
5. UITVOERING OPDRACHT
5.1. Floris.Finance bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd.
5.2. Floris.Finance heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan opdrachtgever, door derden te laten verrichten.
5.3. Indien tijdens de opdracht ten behoeve van het beroep of bedrijf van opdrachtgever werkzaamheden zijn verricht die niet vallen onder de werkzaamheden als overeengekomen in de opdrachtbevestiging, wordt aan de daarop betrekking hebbende aantekeningen in de administratie van Floris.Finance het vermoeden ontleend dat deze werkzaamheden in incidentele opdracht van opdrachtgever zijn verricht. Deze aantekeningen dienen betrekking te hebben op tussentijds overleg van opdrachtgever en Floris.Finance.
6. GEHEIMHOUDING EN EXCLUSIVITEIT
6.1. Floris.Finance is, behoudens verplichtingen tot openbaarmaking van bepaalde gegevens die de wet hem oplegt, verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan gekregen resultaten.
6.2. Floris.Finance is niet gerechtigd de informatie die hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.
7. PRIVACY
7.1. Floris.Finance zet zich in om de persoonsgegevens van de opdrachtgever te beschermen en verwerkt de persoonsgegevens van de opdrachtgever in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
7.2. In de privacyverklaring van Floris.Finance kan de opdrachtgever meer lezen over de verwerking van persoonsgegevens door Floris.Finance.

8. OVERMACHT
8.1. Indien Floris.Finance zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt, stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Floris.Finance alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
8.2. Opdrachtgever heeft, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.
9. HONORARIUM
9.1. Het honorarium van Floris.Finance is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht. Het honorarium wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van Floris.Finance en is verschuldigd zoals overeengekomen in de overeenkomst, dan wel offerte die door opdrachtgever is geaccordeerd.
9.2. Het honorarium van Floris.Finance wordt inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting per kwartaal of voor of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht.
10. BETALING
10.1. Betaling door opdrachtgever van het factuurbedrag dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, in Nederlandse valuta, ten kantore van Floris.Finance of door storting ten gunste van een door deze aan te wijzen bankrekening en, voor zover de betaling betrekking heeft op werkzaamheden, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking.
10.2 Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Floris.Finance, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten die Floris.Finance heeft.
10.3 Alle kosten ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag.
10.4 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.
11. AANSPRAKELIJKHEID
11.1 Floris.Finance zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de grootste zorgvuldigheid in acht nemen. De opdrachtgever is niet aansprakelijk voor schade van de opdrachtgever die ontstaat doordat de opdrachtgever Floris.Finance onjuiste of onvolledige bescheiden en/of informatie heeft verstrekt.
11.2 De opdrachtgever vrijwaart Floris.Finance voor vorderingen van derden die direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen wegens schade die veroorzaakt is doordat de opdrachtgever aan Floris.Finance onjuiste of onvolledige bescheiden en/of informatie heeft verstrekt, tenzij de opdrachtgever kan aantonen dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten van de opdrachtgever dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Floris.Finance.
11.3 Voor alle directe schade van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met dan wel veroorzaakt door niet, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is de aansprakelijkheid van Floris.Finance beperkt tot het met de Floris.Finance overeengekomen termijn- of resultaatbedrag zoals overeengekomen in de betreffende offerte en/of dienstverleningsovereenkomst.
11.4 Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door Floris.Finance, is deze nimmer aansprakelijk.
11.5 Floris.Finance heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken.
11.6 Floris.Finance is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, Floris.Finance of derden.
12. OPZEGGING
12.1. Opdrachtgever en Floris.Finance kunnen de overeenkomst te allen tijde opzeggen.
12.2. Opzegging dient schriftelijk of per e-mail aan de wederpartij te worden meegedeeld.
12.3. Indien en voor zover Floris.Finance de overeenkomst door opzeggen beëindigt, is hij gehouden opdrachtgever gemotiveerd mee te delen welke redenen aan de opzegging ten grondslag liggen en al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van de wederpartij eisen.
13. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE
13.1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Floris.Finance waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
13.2 Geschillen tussen partijen zullen worden beslist door de bevoegde rechter van de Rechtbank Den Haag.